എന്റെ റോസിൽ ...

Rose gardening tips…. 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ അടുക്കളയിലെ ഈ 10 മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഖിച്ചാൽ തന്നെ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്…. https://youtu.be/ORoCGERiiJA #rosecare #rosegardening#Thasliswondeland

Rose

Róża w porannym słońcu.

Double Delight Hyrbid Tea rose AARS 1977 Filoli gardens in town of Woodside, 25 miles south of San Francisco cropped version 20200626-163603 cw50 C4C

Playboy in the Sun

Rose

Our Yellow Rose

Yellow in green!! P1100523

Apricot Rose

Róża.

2020-191_IMG_3755_DxO

Rose is pink

rosa

Rose

Rose

Róża.

祭り / Matsuri Kinochrome Anastigmat (Kinoptik) F=100mm 1:2.8

Garden rose

Double Delight Hybrid Tea rose 1976 Filoli Gardens Town of Woodside, 25 miles south of San Francisco Cropped version 20200626-163846 cw50 C4B

Double rose

button