എന്റെ റോസിൽ ...

Rose gardening tips…. 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ അടുക്കളയിലെ ഈ 10 മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഖിച്ചാൽ തന്നെ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്…. https://youtu.be/ORoCGERiiJA #rosecare #rosegardening#Thasliswondeland

A Pink Rose and a Guest - Coburg

Pink Roses and a Guest - Coburg

A Pink Rose - Coburg

A Pink Rose - Coburg

Pink Roses - Coburg

Rose

D30972E7 - April 1st Rose

Z albumu "Róże"

Yellow Rose of Hillary

IMG_5982

IMG_5880

IMG_5943

IMG_5906

Rose Garden

Rose of Steven

spring and roses

Young rose leaves

DS03885

Peaudouce Hermagis Paris Anastigmat Major 1:4.5 F 105m/m

For the Rose Lovers