റോസാ ചെടി നിറയെ ...

#Rosa നിറയെ പൂവിടാൻ റോസച്ചെടിച്ചട്ടികള്‍ നല്ല വെയില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മൂത്തകമ്പുകൾ നട്ടാല്‍ വേഖത്തിൽ പിടിച്ചുകിട്ടുന്നതാണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ ആരോഖ്യമുള്ള മുകുളങ്ങളുടെ 1സെന്റീ മുതൽ 1.5 സെന്റീമീറ്റർ വരെ മുകളിലായി ചരിച്ചാണ്‌ മുറിക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ മാസം വരെ

A Pink Rose and a Guest - Coburg

Pink Roses and a Guest - Coburg

A Pink Rose - Coburg

A Pink Rose - Coburg

Pink Roses - Coburg

Rose

D30972E7 - April 1st Rose

Z albumu "Róże"

Yellow Rose of Hillary

IMG_5982

IMG_5880

IMG_5943

IMG_5906

Rose Garden

Rose of Steven

spring and roses

Young rose leaves

DS03885

Peaudouce Hermagis Paris Anastigmat Major 1:4.5 F 105m/m

For the Rose Lovers