റോസാ ചെടി നിറയെ ...

#Rosa നിറയെ പൂവിടാൻ റോസച്ചെടിച്ചട്ടികള്‍ നല്ല വെയില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മൂത്തകമ്പുകൾ നട്ടാല്‍ വേഖത്തിൽ പിടിച്ചുകിട്ടുന്നതാണ്. മുറിക്കുമ്പോൾ ആരോഖ്യമുള്ള മുകുളങ്ങളുടെ 1സെന്റീ മുതൽ 1.5 സെന്റീമീറ്റർ വരെ മുകളിലായി ചരിച്ചാണ്‌ മുറിക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ മാസം വരെ

Rose

Róża w porannym słońcu.

Double Delight Hyrbid Tea rose AARS 1977 Filoli gardens in town of Woodside, 25 miles south of San Francisco cropped version 20200626-163603 cw50 C4C

Playboy in the Sun

Rose

Our Yellow Rose

Yellow in green!! P1100523

Apricot Rose

Róża.

2020-191_IMG_3755_DxO

Rose is pink

rosa

Rose

Rose

Róża.

祭り / Matsuri Kinochrome Anastigmat (Kinoptik) F=100mm 1:2.8

Garden rose

Double Delight Hybrid Tea rose 1976 Filoli Gardens Town of Woodside, 25 miles south of San Francisco Cropped version 20200626-163846 cw50 C4B

Double rose

button